امید

 ما زیاران چشم یاری داشتیم ...

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
مازیار

[گل][گل][خجالت][خجالت][قلب][بغل][پلک][گل] خیلی خیلی سپاسگزارم[گل][لبخند]

مازیار

در كتيبة خشايارشاه در پرس‌پوليس بند4 ، 17ـ20 آمده‌است : «اهورا مزدا مرا و شهرياري مرا بپايد و آن‌چه كه به وسيله من ساخته‌شده و آن‌چه را كه به وسيله پدرمن ساخته شده ، آنرا اهورا مزدا بپايد.» اردشير دوم در كتبيه‌اي در شوش نويسانده كه :«به خواست اهورا مزدا ، ناهيد و مهر ، اين كاخ را من ساختم. اهورا مزدا ، ناهيد مهر مرا از هر بلايي بپايند و آن‌چه من ساختم نه فرو بپاشد و نه آسيب ببيند.» اردشير سوم در پرس‌پوليس آورده : اهورا مزدا و مهربغ مرا و اين كشور را و آن‌چه كه به وسيله من ساخته شده بپايند.