" سکوت بره ها "

بره ها در سکوت عجیبی با چشمهای متحیر گیج و مبهوت به نقطه ای  دور از دسترس آدمی جایی که دالانی  باز می شد به دروازه های جن و پری دوخته شدند چیزی ناپیدا در درون که می کشید نگاه ها را به دوختن به ایستادن و ایستاده مردن .آری : بهتر است انسان  اینگونه بمیرد در جنگ با سختی های خویش ...

/ 0 نظر / 18 بازدید