و من به کمترین فاصله با خدا رسیدم ...

به اندازه کشیدن یک پارچه ی سفید

به اندازه کشیدن تنها یک نفس

به اندازه بستن تنها پلک

یا نوشتن شعری بر آب

و من به کمترین فاصله با خدا رسیدم ...

/ 2 نظر / 18 بازدید
ارزو

و من به کمترین فاصله با خدا رسیدم ...[متفکر] [تایید]